תפריט

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותק של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שחיכים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאחברהבביתאחרישחורממשעלייאדםאבאאנשיםמנסהשנפטרהכלבכסףרוצהאיתיזוגהביתגדוללביתמיםחברביתתינוקשלהנחשעלילפנילבןאומר

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמא שנפטרהבהריוןרודף אחרימה אומרבביתבן אדםשל חברהסבתא שנפטרהחברהבן זוגעל הרצפהעל אמאעושהתוך כדיבן זכראמארוצהעם חברהעם סכיןאומרתתינוקתחברעל גברהביתאוהבתשהבן זוגלא מכירהאבא שנפטרמה אומר?עם חברים

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

על אמא שנפטרהעל בן אדםמתנשקת עםעל גבר רוצהלא זוכרתלא יודעמה אומראומר לא יודעשבמסך הביתגבר רוצהבן אדם שאוהביםשטרות של יורוזימון אורשזה הבתתחבושת איבקומה בבנייןכועס אויורו על אחותישאנחנו בחתונה משפחתיתבחתונה משפחתית מסתובבתשנפטרה באהנכנסת וצוללת מוציאהאחותי ובן זוגהעל אח שלואף אחד לאעל אחותי ובןחוזר על עצמורצה לכיוון הבריכהשל יורו עללא מכיר

החלומות הכי ניצפים