תפריט

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותק של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שחיכים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

חברהבביתאמאאדםאבארוצהאחרימיםשנפטרהשחוראנשיםעלייזוגכסףחברשלהמנסהכלבתינוקהביתממשאיתילבןלביתבהריוןביתלפניאומרכדיגבר

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

בן אדםאמא שנפטרהבהריוןשל חברהמה אומררודף אחריבן זכרסבתא שנפטרהחברהרוצהעושהאמרעם סכיןכל הזמןעל בןעם חברהבן זוגריב עםעם בןחברעל גברמה אומר?על אמאהידלאחר מכןשהבן זוגבביתאבא שנפטרשל חבראבא

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

על בן אדםמקבלת מחזורעל גבר רוצהעל אמא שנפטרהיחסי מין עםבן אדם שאוהביםלא יודעואף אחד לאגבר רוצהשזה הבתתחבושת אישטרות של יורוליד מקום העבודהאומר לא יודעזימון אורכועס אועל הקבר שלבקומה בבנייןשבמסך הביתהכלה רצה לכיווןופתאום הכלה רצהוצוללת מוציאה ילדהלה על תכנסיצועקת לה עלרצה לכיוון הבריכההבריכה צועקת להלכיוון הבריכה צועקתעם סכיןמתנשקת עםשוכבת עם

החלומות הכי ניצפים